Indiana Jones และ Dial of Destiny จะยืนยันว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Mutt Williams ของ Shia LaBeouf

Indiana Jones and the Dial of Destiny จะไม่แสดง Shia LaBeouf ในบท Mutt Williams แต่ James Mangold กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อธิบายถึงการหายตัวไปของเขา ตัวละครหนึ่งตัวจะไม่กลับมาในIndiana Jones and...